Εγγραφή στο Newsletter
Συμβουλευτικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα / Tendering & Procurement Services


 • Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο – Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Επιμέλεια και Υποβολή Προτάσεων σε Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς
 • Στρατηγικά Επιχειρηματικά Σχέδια (Strategic Business Plan)
 • Μελέτες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων (Project Management)
 • Λειτουργικός & Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR)
 • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO & HACCP)
 • Επιλογή Νομικής Μορφής για Νεοσύστατες επιχειρήσεις
 • Ανάλυση & Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε μηνιαία βάση
 • Χρηματοοικονομική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση – Εξυγίανση - Σύνταξη – Σχεδιασμός Business Plan & Marketing Plan
 • Ταμειακός Προγραμματισμός – Cash Flow (επίβλεψη)
 • Ενημέρωση σχετικά με νέες φορολογικές/ασφαλιστικές διατάξεις
Υπηρεσίες Εξαγορών & Συγχωνεύσεων


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ
 • Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Αναζήτηση προς Εξαγορά Εταιρειών & αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών τους σχεδίων
 • Εκτίμηση της αξίας τους
 • Κατάρτιση Σχεδίου Εξαγοράς
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις με την προς Εξαγορά Επιχείρηση
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Προσδιορισμός της αξίας της προς Πώληση Επιχείρησης
 • Προετοιμασία της προς Πώληση Επιχείρησης, καθώς και της ηγετικής της ομάδας
 • Αναζήτηση των δυνητικών Στρατηγικών Επενδυτών
 • Αξιολόγηση των προσφορών
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας