PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα – Ευρώπη (Ο-Ε) είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία. Προς την κατεύθυνση αυτή θα επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση  πρόσθετων επενδύσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη, η εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και η μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή τους μέσω δράσεων που θα διασφαλίζουν τη δέσμευση και τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων τους σε όλα τα στάδια και επίπεδα (χάραξη πολιτικής, υλοποίηση).

Last modified on Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 06:54

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ.39937 ΦΕΚΒ 1415.9.4.2021 που καθορίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου - φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

Last modified on Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 11:28

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με ποσοστό επιχορήγησης 65%  χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ 

Last modified on Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 08:47

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:41

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη ∆ράση

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 100.000,00€.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά από 16.3.2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Last modified on Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 08:34

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 

  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης

Last modified on Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 11:43

Υπεγράφη η απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016του έτους 2019(α’ κύκλος).

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:36

Η Δράση στηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων (στην περιοχή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας, ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:38

Η δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/ Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» αφορά την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 03 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 3.1.1: «Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:39

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Last modified on Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 09:25
Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 06:54

Νέες Προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Written by

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι νέες προκηρύξεις καθεστώτων ενισχύσεων  του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16.

Last modified on Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 08:19

 

Ειδικότερα, εντός των επομένων ημερών αναμένεται η προκήρυξη των καθεστώτων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Last modified on Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020 08:21

Η Δράση έχει σαν στόχο την:

  1. Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

  2. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.

  3. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός-Τουρισμός-Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΒιομηχανίεςΑγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττική

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:40

Χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Δικαιούχοι 

ενδεικτικά:

  • υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, 

  • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και

  • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

  • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019

Last modified on Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 08:39

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με  επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€ . 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 23/02/2021 (2η Τροποποίηση/παράταση της δράσης).

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:40

Ανακοινώθηκε η 3η Προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» καθώς και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα».
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων και για τα δύο καθεστώτα  είναι η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών να ορίζεται η Παρασκευή 30η Οκτωβρίου 2020.

Last modified on Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 08:49
Σελίδα 1 από 18