PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 07:32

Αναπτυξιακός Νόμος: Αλλαγές - προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Written by

Σε τροπολογίες-προσθήκες στο Επενδυτικό Νομοσχέδιο προχώρησε τοYπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις»

Οι βασικές τροποποιήσεις που αφορούν τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι:

1. Παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για:

  • ΚΑΔ 52.21.24.00 -Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης.
  • Δημιουργία Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης καθώς και για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων µε αναπηρία.
  • ΚΑΔ. 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και  93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυµβητηρίου (πισίνας).
  • Στα νησιά της Επικράτειας, για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης των οποίων το αντικείμενο εμπίπτει στους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

            46.71.19.05  Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες - (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών).

            46.71.13.14  Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από µμεταπωλητή.

            46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή µη.

2. H προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) παρατείνεται µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2021.

3. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης και αλλαγής φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης.

4. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αλλαγής ενός υπό σύσταση φορέα επένδυσης, που έχει υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης.Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η εταιρεία που θα υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο,δύναται να είναι άλλη από την οριζόµενη στην απόφαση υπαγωγής, υπό τον όρο διατήρησης της ίδιας μετοχικής σύνθεσης µε τον υπό σύσταση φορέα.

5. Αυξάνεται το ανώτατο όριο του συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ

Επιπλέον τροποποιήσεις:

  1. Δεν είναι πλέον απαραίτητη η προσκόμιση του ειδικού δικαιολογητικού γνωμάτευσης του ΕΟΤ, που ουσιαστικά συνιστούσε πρόταση σκοπιμότητας υλοποίησης επένδυσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ
  2. Αναπτύσσεται Σύστηµα Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
  3. Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου 4399,  πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριµένα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: δδ) θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε τον όρο για τις µεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται µε τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
  4. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες: στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει µισθωθεί από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. 
  5. Τροποποίηση ενισχυόµενου κόστους της κατηγορίας δαπάνης «Μηχανήµατα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός»:Η αύξηση κόστους στην κατηγορία δαπάνης “Μηχανήµατα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός” δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας, ενώ για κάθε άλλη κατηγορία δαπάνης η αύξηση κόστους δεν υπερβαίνει το 10% του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας. Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό µετά από αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας.
  6. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές µπορεί µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούµενης φορολογικής απαλλαγής µέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστηµα µικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος χρήσης του κινήτρου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Last modified on Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 12:04