PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 07:42

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

Written by

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece' με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'. 

Επιδοτούνται 100% σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 (αγορά εμπορευμάτων χρήσης, αγορά πρώτων υλών και υλικών χρήσης, παροχές σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια με την μορφή Νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ 

 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020 και να μην ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας

 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις 

 • Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι  ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

 • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

 • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η έναρξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021, ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.

Δείτε εδώ την προδημοσίευση της δράσης

 

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

 

Δύο τρόποι εγγραφής:

• Fast Track, χωρίς αξιολόγηση, για startups με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

• Με αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους κριτές

 

Fast Track, χωρίς αξιολόγηση

 • Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Δεν λαμβάνονται υπόψιν τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων - “Angel Investors”.

 • Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

 • Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.

 • Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις

• Νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, ή με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο

*Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο 

• Δεν ξεπερνά τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο. (π.χ. μία επιχείρηση που ιδρύθηκε 23/01/2013 έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι 22/01/2021).

*Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση.

• Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, το έτος πριν την υποβολή της αίτησης, όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

*Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο.

• Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Για παράδειγμα αν η αίτηση υποβάλλεται το 2021 ελέγχεται ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών του 2020.

*Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο

 

Κριτήρια αξιολόγησης – καινοτομία

• Ταυτόχρονα, υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές (αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις ή πολύ λίγες μεγάλες). Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ανταγωνιστές» αναφέρεται σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.

• Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης (επιχειρήσεις «έντασης γνώσης»)

 

Κριτήρια αξιολόγησης  - κλιμάκωση

Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων σε παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο και όχι παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών ούτε κατασκευή κατά παραγγελία.

 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ αριθμ. 134622 / ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020

Last modified on Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021 10:59