PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 13:14

Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 

Written by
 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, επιζητούν, μέσα από διαβούλευση, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στη διαδικασία καταγραφής απόψεων που θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των Προγραμμάτων.

Διαβουλεύσεις Προγραμμάτων

Τομεακά Προγράμματα

ΕΠ «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή» 

ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών» 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

ΕΠ «Πολιτική Προστασία» 

ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Περιφερειακά Προγράμματα

ΕΠ Ήπειρος 

ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΕΠ Ιόνια Νησιά 

ΕΠ Πελοπόννησος 

ΕΠ Κρήτη

ΕΠ Δυτική Μακεδονία 

ΕΠ Νότιο Αιγαίο

ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

ΕΠ Στερεά Ελλάδα 

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας

Ελλάδα - Ιταλία

Ελλάδα - Αλβανία 

Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Ελλάδα - Βουλγαρία

Γενικό πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού

Ο κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία, κατά τα επόμενα χρόνια, είναι η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας  καθώς και η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και την καινοτομία.

Ειδικότερα, οι οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας είναι:

αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ

ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και η μείωση της παραοικονομίας

επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση

αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων

προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης

επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων

υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών

ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω της άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια

κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας

ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους

συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση

εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες

αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί βασικό κείμενο αναφοράς για τις στρατηγικές επιλογές του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση των Προγραμμάτων του.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και για την ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας να ανακάμψει από την πανδημία, οι Αρχηγοί των Κρατών-Μελών και πρόσφατα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν με βάση τη σχετική πρόταση της Επιτροπής, σε ένα σημαντικότατο πακέτο ανάκαμψης για την περίοδο 2021-2027, το οποίο συνδυάζει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) με το νέο μέσο ανάκαμψης "Next Generation EU". Η κεντρική ιδέα του Ευρωπαϊκού πακέτου ανάκαμψης βασίζεται σε τέσσερις στόχους πολιτικής:

Προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης

Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας

Μετριασμός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης

Υποστήριξη του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ΕΕ στο πλαίσιο του νέου εργαλείου "Next Generation EU" θα δανειστεί κεφάλαια για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια ανάκαμψης και προκειμένου να παράσχει στην ΕΕ τα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η πανδημία COVID-19. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει τη μεταφορά νέων αυξημένων πόρων σε προγράμματα όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το REACT-EU, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη, το InvestEU η Αγροτική Ανάπτυξη, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF) συστάθηκε για την αντιμετώπιση της COVID-19 κρίσης και τη στήριξη της μετάβασης σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 672,5 δις ευρώ (εκ των οποίων 312,5 δις ευρώ επιχορηγήσεις και 360 δις ευρώ με τη μορφή δανείων) θα στηρίξει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, ιδίως σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, με διαρκή αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ένωσης.
Το 70% των πόρων του RRF πρέπει να δεσμευτεί τα έτη 2021 και 2022 και το 30% των πόρων το έτος 2023. Για την υλοποίηση, τα Κράτη-Μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναλύοντας τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.

 

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 07:00