PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Επενδυτικά Νέα

Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 09:36

Ανοιχτές Δράσεις LEADER

Written by

Ενεργές δράσεις του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΑ

Last modified on Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 10:56
Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 06:22

Αρχιτεκτονική Προγραμμάτων 2021-2027

Written by

Η βασική στρατηγική εστίαση των Ταμείων για την ΠΠ 2021-2027 διαμορφώθηκε με βάση τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί σε συνδυασμό με τα διδάγματα της ΠΠ 2014-2020. Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων.Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι άξονες προτεραιότητας,  οι ειδικοί στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και οι  κατηγορίες δράσεων που θα αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Last modified on Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 10:11

Το Μέρος Α’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 (Α’ 66) και του ν. 3894/2010 (Α’ 204). Το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω ελκυστικότητα των καθεστώτων ενισχύσεων του νόμου 4399/2016 (Α’ 117), με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας και αναμορφώνονται τα καθεστώτα επενδύσεων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα ενώ προστίθενται νέες επιλέξιμες δραστηριότητες.

Last modified on Τετάρτη, 01 Σεπτεμβρίου 2021 12:02

Με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ δίδεται η περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ προβλέπονται μια σειρά από όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του.

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 (ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.

Last modified on Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021 11:05

Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον ν. 4399/16 (Α’ 117) περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Last modified on Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 12:19

Με την υπ' Aριθμ. απόφαση 1496/149067 (ΦΕΚ B’ 2735/25.06.2021) καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης που αφορά στις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη από το 2021 έως και το 2023, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «πρόγραμμα»), όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί
έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Last modified on Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 12:39

Η Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος) στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Last modified on Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 09:08
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 10:28

Eνισχύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις το 2021

Written by

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε θετικές αξιολογήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνουν την πρώτη δέσμη σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μέσω εκτελεστικών αποφάσεων κατά τη σύνοδό τους στις 13 Ιουλίου 2021.Η παλέτα των προγραμμάτων χρηματοδότησης θα ανοίξουν τους επόμενους μήνες. Με την έγκριση του πακέτου θα γίνει εκκίνηση των προγραμμάτων τα οποία θα αφορούν επιδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Last modified on Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 11:29

Η ΕΕ δημοσίευσε τα Προγράμματα Εργασίας για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Funding & Tender Opportunities portal. Η λίστα των δημοσιευμένων Προγραμμάτων Εργασίας περιλαμβάνει πλέον τα εξής:

Last modified on Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 12:06

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά. 

Last modified on Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 09:10
Σελίδα 1 από 17