PK CONSULTING GROUP

Facebook Twitter Linkedin amea normal amea icon amea icon font increase icon font decrease icon
Το Σχέδιο με την ονομασία Ελλάδα 2.0 καλύπτει όλη τη χώρα και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τουλάχιστον 180.000 νέες θέσεις εργασίας.

Last modified on Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 13:08
 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 07:00

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 41228/7.4.2021 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:59

Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα – Ευρώπη (Ο-Ε) είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:36

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ.39937 ΦΕΚΒ 1415.9.4.2021 που καθορίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου - φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:37

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με ποσοστό επιχορήγησης 65%  χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ 

Last modified on Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 10:30

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:39

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 

Last modified on Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 09:30

Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:32

Υπεγράφη η απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016του έτους 2019(α’ κύκλος).

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:36

Η Δράση στηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων (στην περιοχή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης), στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας, ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:31

Αφορά την ίδρυση νέων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:30
Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 06:54

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Written by

Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Last modified on Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 09:08

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000€ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες.

Περίοδος  ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 

Έναρξη13/11/2020 

Λήξη05/03/2021

Last modified on Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 06:27

Χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Δικαιούχοι 

ενδεικτικά:

  • υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, 

  • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019 και

  • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

  • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019

Last modified on Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 08:39

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με  επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€ . 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 23/02/2021 (2η Τροποποίηση/παράταση της δράσης).

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Last modified on Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 06:40